Vårt samfunnsansvar

MANI - samfunnsansvar

Langt de fleste sko blir i dag fremstillet og produsert utenfor Europa, som ofte har en lavere terskel og krav enn hva vestlige land har. Som innkjøper og forhandler av sko i Norge har vi en forpliktelse til å sikre oss at de produkter vi forhandler er fremstillet under forhold som er ansvarlige og bæredyktige, både sett fra et miljømessig og menneskelig perspektiv.

Langt de fleste av de sko du finner på hyllene i en MANI butikk kjøpes gjennom mellomledd. Det er derfor utfordrende å oppnå full gjennomsiktighet i den del av verdikjeden vi ikke eier selv. Vi tar vårt ansvar alvorlig og ønsker å ha innflytelse. I  “MANI Code of Conduct” er våre retningslinjer innen for miljø og samfunnsansvar beskrevet.

I Mani Code of Conduct fremgår vår forretningspraksis og krav som våre samarbeidspartnere skal overholde for å være leverandør til MANI kjeden. Vår Code of Conduct er en viktig del av vår overordnede strategi hvor forbedringer og videreutvikling går i takt med samfunnsutviklingen på de respektive områder.

I vårt arbeide med miljø og samfunnsansvar støtter vi oss til en rekke reguleringer og konvensjoner, overstatlige organisasjoner som EU og FN allerede har utarbeidet. For FNs vedkommende snakker vi konkret om menneskerettigheter og konvensjoner om barns rettigheter og avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner samt ILOs kjernekonvensjoner. Våre leverandører skal skrive under på at de overholder følgende konvensjoner.

 

  • Forced and compulsory labour (ILO Convention No 29 and 105). Regulerer arbeidsforholdet, ansettelse, avvikling, kontrakter, tvunget overtid m.m

  • Child Labour (UN Convention on the Right of the Child, ILO Conventions No. 138, 182 and 79. Forbyr barnearbeid.

  • Discriminiation (ILO Conventions 100 and 111 and UN Convention). Regulerer forhold omkring diskriminering som følge av religion, kjønn m.m

 

I tillegg til skal leverandørene gi:

  • garanti for minstelønn i overensstemmelse med lokal lovgivning.  

  • fri adgang til rent drikkevann, krav til førstehjelpsutstyr og brannvarsling/slukningsutstyr på arbeidsplassen.

 

Vi stiller også krav til at leverandørene overholder nasjonale lover og erklæringer fra produsentlandene.

På miljøområdet har EU utviklet regulativer for innhold og  bruk av substanser som kan være skadelige både ved fremstilling og bruk av sko. Spesielt er dette relevant i forbindelse ved garving av skinn hvor kjemikalier anvendes. Våre leverandører skal skrive under på at de overholder EUs REACH regulativet (Strict chemical control regulation for chemical content in all goods and packing materials imported to European Union). Leverandørene er også forpliktet til å informere oss om SVHC-nivåene for bruk av substanser (Substances of Very high Concern, utarbeidet av EUs European Chemicals Agency, ECHA)

 

Dokumentasjon og kontroll

Leverandørene skal til enhver tid kunne dokumentere at de overholder våre krav til samfunnsansvar og miljø. Vi foretar løpende, men ennå ikke systematiske, stikkprøvekontroller og fabrikkbesøk for å sjekke at MANIs Code of Conduct blir etterlevd.